fbpx

БХРА: Указания за работа на места за настаняване и заведения в условия на Covid-19

Преди минути на сайта на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация бяха публикувани предложенията за указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение в условия на риск от заразяване с Covid-19.

Предложенията все още се обсъждат и се очаква в скоро време крайния вариант да се публикува на сайта на министерството на туризма.

Публикуваме текста от сайта на БХРА без редакция:

Мерките, предложени от Министерство на туризма в този документ имат характер на Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР) към тях, които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите

ВЪВЕДЕНИЕ

Мерките, предложени в този документ имат характер на Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР) към тях, които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите. Имайки предвид, че туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение и функции, дизайн, експлоатация и управление, адаптациите следва да се правят индивидуално, но така че да съответстват на Указанията.
Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.
Указанията ще се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Ключови цели на прилаганите процедури:
1. Повишаване на безопасността и опазване здравето на служителите, обслужващи гостите на МН и ЗХР;
2. Минимизиране на риска от заразяване на гостите и други външни лица, включително доставчици;
3. Ограничаване на броя на контактите на територията на туристическите обекти за определен период от време, като част от защитата срещу риска от заразяване;
4. Комплексни действия, съобразени с етапа на развитие на епидемичната обстановка.

Указанията са в четири направления:
1. Осигуряване на безопасността на служителите / персонала;
2. Осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обектите;
3. Превантивни процедури  при съмнение за коронавирусна инфекция от служител спрямо друг служител; 
4. Процедури, които трябва да се спазват, когато гост се съмнява за коронавирусна инфекция.

I. РЪКОВОДЕН / УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

Преди отварянето на туристическия обект и при функционирането му е необходимо следното:
•    План за действие – изготвяне на план за действие за безпроблемното функциониране на обекта, съобразен със ситуацията в момента и препоръките на регионалните и националните органи на общественото здраве. Планът може да включва действия и операции и същият следва да бъде актуализиран, когато е необходимо в резултат на нови насоки, указания, процедури или наредби, издадени от съответните здравни власти. 
•    Мобилизиране на ресурси – осигуряване на наличните човешки и икономически ресурси, които да осигурят бързото и ефективно прилагане и изпълнение на необходимите мерки.
Планът за действие трябва да включва осигуряване на оборудване и процедури, съобразени с настоящите указания и указанията на министъра на здравеопазването и/или директора на Регионалната здравна инспекция, за действия и управление на случаи със заразени и техните възможни контактни.
•    Наблюдение – Изпълнението на плана за действие и ефективността на предприетите мерки трябва да бъдат често оценявани за проверка на съответствието, идентифициране и коригиране на пропуските и адаптиране на плана към практическия опит.
– Създаване на екип от служители за реакция при кризисни ситуации, включващ членове от всяко звено. Кризисният екип подпомага  Ръководството при прилагането на плана за действие и навременното идентифициране на необходимите корекции. Необходимо е екипът да бъде нащрек за всяко необичайно нарастване на отсъствието на работници, особено тези, дължащи се на остри респираторни инфекции, възможно причинени от COVID-19.
– Проверка на хигиената – провеждане на редовен одит на хигиената в обекта с цел установяване на съответствие с наложените изисквания. За целта е препоръчително да се води „Дневник за проведените хигиенни и дезинфекционни мероприятия и предприетите мерки и коригиращи действия“, в който подробно се записва информация по проведените мероприятия (като например дата и час, използван дезинфектант, от кого, къде и т. н.). Анализът на информацията в този дневник може да се използва за подобряване на изпълнените действия.
– Осигуряване на достатъчно количество маски за лице, както за гостите, така и за служителите, които да се съхраняват в обекта. Обектът трябва да осигури поне 10% повече маски за лице спрямо максималния капацитет гости и служители за спешни случаи.
– Наличие на достатъчно термометри за гостите, служителите и трети лица, при необходимост.
– Определяне на максималния брой гости за допустима заетост, съобразен с препоръките на здравните власти за осигуряване на физическа дистанция,  за да се поддържа високо ниво на хигиена в обекта.
•    Комуникация
– Информационна политика за гостите и персонала
•    Между ръководството и персонала трябва да се поддържа добра комуникация, включително и чрез мениджърите, отговарящи за отделите/ секторите, за да се определи правилната информационна политика за гостите. Следва на персонала да бъдат предоставени Указанията за това как те трябва да съобщят плана за действие на другите заинтересовани страни (доставчици и др.), за да се гарантира изпълнението му.
•    Предоставяне на кратки документи и информационни плакати с ключови послания към гостите и персонала, брошури и официални листовки за основните хигиенни практики и COVID-19 на различни езици, както и чрез други информационни инструменти и комуникационни канали. Поставяне на инструкции в санитарните и хигиенните помещения за правилно измиване на ръцете, сваляне и поставяне на ръкавици, сваляне и поставяне на маска, а при дозаторите с дезинфектант – инструкции за правилна дезинфекция на ръцете.
•    Наличие на актуализиран списък с контакти на персонала, важни телефони за спешни помощ и др. 
– Информационна обезпеченост на персонала – бързо да предоставят и получават информация за инциденти, които могат да възникнат в обекта и информиране за състоянието на ситуацията по всяко време.

•    Обучение и информация
 – Ръководството трябва да информира целия персонал за предприетите противоепидемични мерки с цел защита здравето и безопасността на персонала и гостите, вкл. препоръки и указания. 
– Да се организират информационни срещи за основните противоепидемични мерки.
– Провеждане на вътрешни обучения за персонала за специфични процедури, за справяне с кризисни и критични ситуации.
– Специално определен и обучен служител (временно), който да съблюдава и контролира социалната среда и хигиената в обекта.

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ / ПЕРСОНАЛА
1. Създаване на задачи и процеси, които обикновено изискват тясно взаимодействие и определяне на начини за тяхното модифициране, за да се увеличат физическите разстояния между служителите и да се поддържа безопасността на труда в съответствие с приложимото законодателство.
2. Споделяне на промените в работата с цел повишаване безопасността на служителите, пребиваващи в момента в местата за настаняване, според случая.
3. Намаляване на броя на служителите, които използват едновременно общи части, например стая за почивка, съблекални и др. Тези стаи се ползват по график като се препоръчва броят на хората, които ги използват, да бъде съобразен с възможността да се осигури физическо разстояние най-малко 1,5 м. Оборудване на обекта с лични предпазни средства, включително маски или шлемове, ръкавици и средства за дезинфекция на ръцете, както и водоустойчиви престилки с дълъг ръкав за използване при нужда.
4. Препоръки за служители (съгласно Приложение № 1).
5. Осигуряване, доколкото е възможно, вентилация за помещенията, вкл. и механична общообменна вентилация. Не се препоръчва използването на климатици. Препоръчва се използването на вентилатори, както и естествено проветряване.
6. Ограничаване на вътрешните срещи и съвещания до необходимия минимум; срещите трябва да се провеждат в помещения с отворени прозорци, като се поддържа разстоянието между хората, препоръчано от здравните власти (минимум 1,5 м.), за предпочитане е контакта да става по телефон и имейл или друг канал за дистанционна връзка.
7. Ограничаване използването на общи пространства от страна на служителите, включително:
•    въвеждане на различни часове за почивки,
•    намаляване на броя на служителите, които използват общи части в даден момент (например чрез разпределение на почивките за хранене).
8. Особена грижа за служители от групи, изложени на по-голям риск от епидемия – ако е възможно, да не се ангажират хора над 60 години и хронично болни в пряк контакт с гости.
9. Задължение на доставчиците на МН и ЗХР да използват лични предпазни средства в съответствие с действащия закон.
10. Подготовка на процедура, която трябва да се спазва в случай на съмнение за инфекциозна ситуация и ефективни инструкции на служителите.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ ЗА ГОСТИТЕ В ОБЕКТА
А. ПРИЕМНА ЗОНА И РЕЦЕПЦИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ПРИЕМНА ЗОНА
•    Пристигане на гостите – регулиране и контрол на потока от гости в обекта и спазване на физическо дистанциране.
•    Поставяне на видимо място пред входа на обекта и на рецепция на информация за максималния брой гости, които могат едновременно да отседнат в дадена част от обекта, както и за спазване на физическа дистанция минимум 1,5 м между членовете на различни семейства.
•    Поставяне на дозатори с течни дезинфектанти за ръце, достъпни за гостите и служителите в помещенията на обекта, по-специално на входовете, в зоната на рецепцията, на входа на асансьори, на входа на откритите площи на обектите за хранене и развлечения и в преддверието към санитарните възли, зона с открит басейн и т.н.

РЕЦЕПЦИЯ
1. Информация и комуникация
•    Рецепционистите следва да са достатъчно информирани за COVID-19, така че да могат да изпълняват безопасно и професионално своите задължения с цел предотвратяване  евентуалното му разпространение в обекта. 
•    Информиране на всички гости и потенциални клиенти относно процедурите и политиката на обекта за сигурност и безопасност, превантивни мерки, прилагани във връзка с вируса COVID-19 в дадения обект.
•    Наличие на актуална официална информация за пътуванията до и от страни или райони, където COVID-19 все още се разпространява.
•    Заетост на стаите – определяне и контрол на максималния брой гости в обекта – въз основа на броя на свободните стаи, изчислен като брой на стаите по двама души. Служителите на рецепцията трябва да са запознати с политиката за заетост на стаите за придружаващите лица в случай на съмнение за случай на COVID-19. Защита на личните данни на гостите.
•    Подготовка и поставяне на определено място (лесен достъп) на необходимите телефонни номера на регионалните здравните власти, лечебното заведение, с което мястото за настаняване има сключен договор за обслужване,  центровете за спешна помощ, аптеки и др. Рецепцията трябва да разполага по всяко време с тях. 
    
2. Необходимо оборудване и комплект за защита на рецепция
2.1. Рецепцията трябва да бъде оборудвана с комплект за защита, който включва следните артикули:
– Дезинфектант и/или кърпички за почистване на повърхности;
– Дезинфектант за ръце;
– Маски за лице/ защита за очи (по отделно или комбинирани, шлем за лице, защитни очила). Достатъчно допълнителни маски за лице за целия обект (гости и служители).
– Ръкавици (за еднократна употреба).
– Защитна престилка (за еднократна употреба)
– Цялостна мантия с дълъг ръкав (препоръчително).
– кош с капак за отпадъци.    
2.2.  С цел защита на работещите на рецепцията се препоръчва ръководството на обекта да осигури максимална защита на служителите, като освен осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти, по възможност да се осигури физическа защита на рецепцията и зоната за връзка с гостите, чрез поставяне на прозрачни защитни прегради например или други подобни най-малко на 1 м. височина.


3. Мерки за физическо дистанциране, хигиена на ръцете и респираторна хигиена
Въпреки че гостите вероятно са запознати с тези мерки, е необходимо да им бъде напомнено с информация на рецепция по подходящ начин.
– Физическо дистанциране – въздържане от ръкостискане, целуване и прегръщане от гостите и сред служителите. Спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. и избягване контакт с всеки, който кашля или киха.
– Регистрация на рецепция на повече от 2 гости наведнъж не е разрешена.  Използването на разделители е позволено и полезно за контрол на чакащите във фоайето.
– Ограничаване на престоя на госта на рецепция до минимум.
– Хигиена на ръцете – редовно и щателно почистване на ръцете с обтриване с дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие или измиване със сапун и вода. Да се избягва да се докосват очите, носа и устата преди измиване. Дезинфекцията на ръцете е необходима и след размяна на предмети (пари, лични документи, кредитни карти) с гостите.
– Използване на електронна карта вместо пари в брой – насърчаване на използването на дебитни и кредитни карти за плащане. 
– Респираторен етикет – покриване на устата и носа със сгъвката на лакътя или с хартиени кърпички за еднократна употреба, когато се кашля или киха. Използваната кърпичка трябва да се изхвърли веднага в кош с капак.

4. Наблюдение на гостите, които е възможно да са болни
При спазване на разпоредбите във връзка със защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот е препоръчително да се наблюдават евентуално болните гости в обекта. 
Определяне и подготовка (включително оборудвана с лична защитна екипировка и дезинфектант) на стая или помещение, в която ще бъде възможно временно изолиране на човек в случай на симптоми на заболяване.

Б. ЛОБИ ЗОНА
– Зона за сядане – При условие, че е наложително за чакащите за рецепция би могло да има обособени места за сядане на открито, извън фоайето, които трябва да са на най-малко на 1,5 едно от друго. Групирането на гостите във фоайето  не се допуска.
– Физическо  дистанциране – гостът да спазва дистанция, докато  чака на опашка, за да се регистрира или напусне.
– Асансьори за гости – ограничаване за ползване до минимален брой лица.
– Регулиране струпването на много хора в лобито, особено по време на пиковите часове на пристигане и напускане на гости, временно поставяне на знаци и организация на процеса с цел избягване на струпването на хора.

В. СТАИ ЗА ГОСТИ/ КАМЕРИЕРСКИ ПОМЕЩЕНИЯ/ ДОМАКИНСТВО
•    Почистване и дезинфекция
Прилагането на по-засилени и специални мерки за почистване и дезинфекция, в общите зони (тоалетни, зали, коридори, асансьори и др.) и обезпечаване със съответните дезинфектанти (биоциди) и препарати за почистване като обща превантивна мярка по време на епидемията с COVID-19. Специално внимание трябва да се обърне на дезинфекцирането на контактни повърхности, които често се докосват – дръжки на врати, бутони на асансьора, парапети, контактни ключове, копчета за врата, перила на столове и плоски повърхности, включително работни плотове в работни помещения и трапезарии и др. Вратите и прозорците, ако е възможно, трябва да се оставят отворени в общите помещения за известно време през деня.
Спазване на необходимото пространство между персонала и гостите (минимум 2 метра).
– Текуща дезинфекция, поне веднъж на час, на общи тоалетни, асансьори, рецепция (след всеки гост), дръжки на вратите, перила, дръжки, телефони, компютърни клавиатури и други често докосвани повърхности.
– Прецизно дозиране на професионални почистващи препарати.
– След всеки гост се препоръчва рутинно почистване на стаята и дезинфекция на всички контактни повърхности (включително облегалките на столове), оборудване (напр. дистанционни управления) и баня и старателно проветряване на помещението или след почистване на помещението – озониране / замъгляване / обеззаразяване с помощта на други специализирани технологии, като бактерицидни лампи и др.
– Помещението може да се наеме отново след основно почистване и дезинфекция, дезинфекция  в периода според инструкциите на устройството за обеззаразяване или препоръките на производителя на използваната технология.
– Камериерките и другият персонал, ангажиран в почистването трябва да бъде оборудван и да използва маска за еднократна употреба, ръкавици и ако е необходимо, престилка с дълъг ръкав за еднократна употреба. 
Спалното бельо и кърпи трябва да се перат от специализирани лица, регистрирани съгласно националното законодателство, които задължително спазват специалните допълнителни препоръки за изпиране при минимална температура 60 ºC с добавяне на почистващ препарат и дезинфектант.
Събирането, временното съхранение, предаването на използваното спално бельо и кърпи и съответно неговото получаване и съхранение на чистото такова се извършва при стриктно спазване на нормативните изисквания и препоръките на здравните власти. 
– Ако е възможно, систематично проветряване на всички стаи в обекта или озониране (или обеззаразяване с помощта на друга налична технология, като бактерицидни лампи и др.) на общите части, в рамките на определени времеви интервали.
– Предоставяне на личен комплект санитарни материали в стаите /като комплимент за гостите/, включващ по 1 чифт ръкавици за еднократна употреба и по 1 маска на човек. 

2. Обучение 
– Необходимост от специален план за почистване и дезинфекция, като част от плана за действие на обекта за COVID-19, за ситуации, в които има престой на заразени гости или служители в обекта, идентифицирани с COVID-19. Наличие на конкретни указания, писмени препоръки и план за почистване и дезинфекция, управление на твърди отпадъци и за носене на лични предпазни средства (ЛПС), в т.ч. и в случаи на заразени служители или гости. 
3. Наблюдение на болни гости – камериерките и хигиенистите следва да информират ръководството или на рецепция при вероятност за заразени от COVID-19.
4. Наличност на материали и консумативи, в т.ч. на лични предпазни     материали – ръкавици, маски за еднократна употреба, ако е необходимо, престилка с дълъг ръкав за еднократна употреба и др. по всяко време.

Г. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ ЗОНИ ЗА ХРАНЕНЕ И НАПИТКИ
Необходимо е спазването на Указания към бизнес операторите, изготвени от Българска агенция по безопасност на храните и съгласувани от министъра на здравеопазването, публикувани на техните интернет страници:

iziskvaniia_km_biznes_operatorite.pdf

www.babh.government.bg

1. Информация и комуникация
– Акцентът следва да е  върху опазване на здравето чрез осигуряване на рум сървиз на всички гости, а в случаите на работа на откритите площи на заведения за хранене осигуряване на безконтактни технологии, адаптиране за ускоряване на техниката „без докосване“, като частични а ла карт, системи за предварителна поръчка, отнемане на опции, предварително разделяне на порциони, плъзгащи се входни врати за ресторанти и определена автоматизация  с цел физическо дистанциране.
– Допълнителни предпазни мерки за гостите – насърчаване миене на ръцете преди ядене, осигуряване на входа на ЗХР и използване на дезинфекциращи гелове или кърпички при влизане и напускане на ЗХР.
– Стриктно спазване на хигиенните мерки от персонала.
– Промяна на работа на заведения за хранене и развлечения . 
– ЗХР трябва да осигури еднопосочен и пешеходен поток с разстояния от 1,5 до 2 м. за улесняване на физическата дистанция.

2. Хигиенни условия и чистота
– подобряване на хигиенните условия в ЗХР и прилагането на мерки за почистване и дезинфекция във всички работещи зони на ресторанта (бюфети; открити площи на ресторанти; кухни и др.) като обща превантивна мярка по време на цялата епидемия COVID-19, особено на предметите, които често се докосват, като маси, столове, порцелан, прибори за хранене, подправки и др.

3. Автомати за напитки
– Машините за кафе, вода, напитки и др., особено частите в контакт с ръцете на гостите, трябва да се дезинфекцират и почистват след всяко обслужване или по-често при необходимост.

Варианти на безконтактни техники:
•    Преминаване на а ла карт опции за храни и напитки.
•    Бюфети, превърнати частично в а ла карт версия на готварската станция на показ, концепция „Гурме чиния“, сервирана на масата.
•    Система на еднопосочно движение на гостите.
•    Система за предварителна поръчка за всички периоди на хранене.
•    Да се сведе до минимум използването на автомати за напитки или без самообслужване.

4. Маси и места за сядане в ЗХР, организация на храненето
–  Изхранването се осъществява само в откритите части на ресторантите в хотела или на заведенията за хранене и развлечения.
– Допустимо е изхранването на бюфет, но само ако храната е подредена зад прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от служител, оборудван с маска и ръкавици. Не се разрешава самообслужване и пряк контакт на гостите с храната.       
– Адаптиране и организация на пространството в откритите площи на заведенията и режима на обслужване с часове, през които е отворено с оглед на новите изисквания за пространство, в съответствие с индивидуалното оформление и капацитета на всяко ЗХР, според правилата на СЗО и на министъра на здравеопазването.
– Разполагане на масите с места на открито по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1.5 м. между тях и не повече от 4 лица на маса или на едно семейство, съгласно указания на министъра на здравеопазването. 
– На 10 кв. м. се допускат 4 души. Масите следва да са подредени така, че разстоянието от облегалката на един стол до облегалката на друг стол да е повече от 1 м. един от друг и че гостите като се изправят един срещу друг да са на разстояние най-малко 1 м., съгласно изискванията на СЗО.
– с цел наблюдение и проследяване е препоръчително да се сервират ястия само за гостите на МН, при условие че има разстояние от минимум 2 м. между хората, които се хранят.
 – На една маса се допускат максимум 4 човека или само за едно семейство (с деца).

Д. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ В ОБЕКТА
•    Дезинфекция на оборудване в обекта, предоставено на разположение на гостите (например велосипед, каяк и др.) – след всяка употреба.
•    Поради заплахата от вируса COVID-19, обектът има право да спре или ограничи услуги, които биха увеличили риска за гостите и персонала (например доставка на багаж до стаи и т.н.).
•    Препоръчва се да не се използват сешоари в обектите.

Е. ЗОНИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
1. Измиване/ Дезинфекция
– Разрешено е функционирането и използването само на външни басейни /на открито/, които не използват минерална вода. 
– Дезинфекцията на водата в откритите плувни басейни се осъществява по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/литър.
– Персоналът, обслужващ басейна, съблюдава спазването на правилата за безопасност и физическата дистанция между посетителите. 
– Осигуряване на стационарен дезинфекционен дозатор в зоната около басейна.. 
–  Осигуряване на дозатор за дезинфекция за екипа за забавление и за гостите. 
– Всеки гост трябва да дезинфекцират ръцете си, когато се присъединят към дейностите. Дейностите за забавления се организират на открито при спазване на изискванията за физическа дистанция.
–  Анимацията се организира само на открито при спазване на изискването за физическа дистанция при осъществяването й. 
•    Всички спортни занимания с директен контакт с тялото трябва да бъдат забранени .
•    Радиостанцията е важна среда за информиране на гостите за текущите ситуации и всички необходими разпоредби. Екипът за развлечение трябва да информира гостите по време на презентацията и през деня за хигиенните разпоредби.
•    Допълнителна информация се посочва на информационното табло за развлечения.

Ж. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

•    Оборудване и съоръжения за миене на съдове 
Трябва да се провери правилното функциониране на оборудването за миене на съдове, по-специално действащите температури, както и правилната доза на химикалите за почистване и дезинфекция.

•    Климатична инсталация
Въпреки че COVID-19 не се предава по въздух, а от човек на човек чрез малки капчици от носа или устата, когато заразен човек кашля или издишва, трябва да се обърне внимание, както при нормални обстоятелства, на състоянието на филтрите и поддържането на правилна скорост на подмяна на въздуха в помещението. 
Трябва да се провери правилното функциониране на оборудването за вентилация и обмен на въздуха.

•    Диспенсери
Трябва да се извършват редовни проверки, за да се гарантира правилното функциониране на дозаторите за разтвор на сапун и дезинфектанти, сешоар за ръце, дозатори за кърпички за еднократна употреба и други подобни устройства. Дефектните устройства трябва бързо да се поправят или подменят.
Следва да се инсталират устройства за дозиране на дезинфектант гел в различните зони на хотела, включително обществените тоалетни, използвани от гостите и служителите, и други зони (например фоайе, ресторанти и барове). Препоръчително е да се поставят безконтактни дозатори.

•    Почистване и дезинфекция – препоръчва се почистване и дезинфекция на всички инженерни помещения и допирни точки на оборудването преди връщането на сградата към нормална експлоатация.

•    Стаи за гости
•    Ако стаята за гости е била поставена извън експлоатация в продължение на 30 дни или повече, е необходимо да се извърши необходимата проверка в стаята, за да се върне стаята обратно в действие. Всички описани по-горе мерки са съотносими.

З. ДРУГИ ЗОНИ И ПОМЕЩЕНИЯ В МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ
– Изключване от използването на помещения като: място за забавни игри, детска занималня, игрални зали, вътрешни басейни, дискотеки и други, в които могат да се образуват струпвания от хора, докато навлязат в следващата фаза на разхлабване на мерките.

IV. ПРОЦЕДУРИ В ОБЕКТА: ПОДОЗИРАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛ / ПЕРСОНАЛ
•    Задължение за запознаване на персонала на обекта по отношение на въведения протокол, свързан с COVID-19 (предаване на най-важните указания и задължения в това отношение).
•    Служителите и персоналът на обекта трябва да бъдат инструктирани, че в случай на  симптоми като повишена температура, кашлица, затруднено дишане, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др. не трябва да идват на работа, трябва да останат вкъщи и да се свържат по телефона с личния си лекар, а при липса на такъв с РЗИ и в случай на влошаване на здравето да се обадят на 112 и да информират, че е възможно да са заразени с коронавирус.
•    Препоръчва се да се следи информацията на РЗИ и министъра на здравеопазването, достъпна на адрес официалната интернет страница, както и приложимото законодателство.
•    В случай на  симптоми, предполагащи коронавирусна инфекция при служител, който изпълнява задачите си на работното място, той трябва незабавно да бъде  отстранен от работа, изолиран и в зависимост от състоянието му да се изпрати обратно у дома с индивидуален транспорт или да се извика екип на ЦСМП. Необходимо е да спрете приема на гости, да уведомите РЗИ и стриктно да следвате дадените инструкции.
•    Служителят трябва да изчака транспорта в определено помещение, в което е възможно временно да го изолира от други хора.
•    Препоръчва се да се определи зоната, в която служителят  е  пребивавал и след неговото транспортиране да се проведе почистване и  дезинфекция..
•    Стриктно се спазват предписанията и препоръките на органите на държавния здравен контрол.

V. ПРОЦЕДУРИ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ ГОСТ В ОБЕКТА
•    В случай на ясни признаци на заболяване като постоянна кашлица, неразположение, затруднено дишане, повишена температура, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и др. гостът се изолира и се уведомява ръководството, лечебното заведение, с което обекта има сключен договор за обслужване, РЗИ или ЦСМП.
•    След изолиране/ транспортиране на госта се извършва почистване и дезинфекция в местата, в които той е пребивавал. 
•    Силно се препоръчва едно определено лице да се грижи за госта, който е засегнат, а не различни служители.
Стриктно се спазват предписанията и препоръките на органите на държавния здравен контрол.

VI. ДОСТАВЧИЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ В ОБЕКТА
– По време на доставка на стоки в МН/ ЗХР трябва да се спазват специални предпазни мерки. Шофьорите, транспортиращи и доставящи стоки и услуги трябва да носят ЛПС (маска и ръкавици), докато извършват доставката. Преди влизане в конкретна зона в обекта следва да се измери температурата на външните лица.

 VII.  ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ – МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДРУГИ МЕСТА, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

Дезинфекционните мероприятия следва да се извършват съгласно насоките на здравните власти, публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването и на Националния център по заразни и паразитни болести:

mh.government.bg

www.ncipd.org

vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf

preporki_za_potrebitelite_pri_pokupka_na_produkti_za_lichna_khigiena_v_tch_i_dezinfektsiia.pdf


Приложение № 1

ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ:
•    Преди да започнете работа, веднага след идването си на работа, е задължително да измиете ръцете си със сапун и вода.
•    Носете защита за носа и устата, по възможност шлем и предпазни ръкавици (в зависимост от спецификата на работата), когато изпълнявате задълженията си.
•    Пазете безопасно разстояние от събеседника и колегите (препоръчва се минимум 1,5 метра).
•    Мийте ръцете си редовно и обилно със сапун и вода съгласно инструкциите и дезинфекцирайте ръцете си с дезинфектант с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие. Дезинфекцията се препоръчва, когато няма възможност за измиване на ръцете.
•    Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си със сгъвката на лакътя или еднократна носна кърпа – хвърлете носната кърпа възможно най-бързо в кош за отпадъци и измийте ръцете си.
•    Опитайте се да не докосвате лицето, особено устните, носа и очите.
•    Поддържайте работните места чисти и хигиенични, особено след края на работния ден. Не забравяйте да дезинфекцирате контактни повърхности като телефонна слушалка, клавиатура и мишка, контактни ключове или бюра.
•    Редовно (няколко пъти на ден) почиствайте общите части, с които гостите влизат в контакт, например дръжки на предните врати, перила, плотове, облегалки на столове, асансьори и др.

Приложение № 2

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ КОНКРЕТНИ ЗОНИ В ОБЕКТА В СЛУЧАЙ НА ИЗЛАГАНЕ НА COVID-19

Следното трябва да се приложи за помещения или конкретни зони в случай на излагане на COVID-19:
•    Всякакви повърхности, които се замърсяват с дихателни секрети или други телесни течности на болния (ите) човек, напр. тоалетни, мивки и вани трябва да се почистват редовно с и дезинфекцират с биоцид с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие съгласно инструкциите за ползване от производителя
•    На дезинфекция подлежат и всички контактни повърхности, напр. телефон, оборудване за дистанционно управление, дръжки на врати, бутони в асансьора и др., 
•    Когато е възможно, използвайте само почистващи материали за еднократна употреба. Изхвърлете материали за почистване, направени от кърпи и абсорбиращи материали, напр. мопове и кърпи за бърсане. Когато е подходящо, ги дезинфекцирайте с разтвор на натриев хипохлорит с дезинфектант (биоцид) съгласно инструкциите на производителя, преди да ги използвате за други помещения.
•    Текстилните изделия, бельото и дрехите трябва да се поставят в специални маркирани торби за пране и да се борави внимателно с тях, за да се предотврат

Източник: http://www.bhra-bg.org/

Споделете тази статия

Свързани Статии

Последвайте ни във Facebook

Последни Статии

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Създайте своя персонализиран бюлетин

Седмични новини:

Класическият седмичен бюлетин на 21Hoteliers, предоставящ ви най-важните новини и анализи от изминалата седмица.

Executive:

Месечен бюлетин с фокус върху ключовите развития в бранша, както и съвети и анализи от полза на ръководството на хотела.